Vilkår for Bruk

Vennligst les disse Vilkårene for Bruk før du begynner å bruke Nettstedet

Innledning

Ved ‘VI’, ‘OSS’ og/eller ‘VÅR’ forstås i disse Vilkårene for Bruk (‘Vilkår’) eierne av denne nettsiden toppcasinonorge.com (nedenfor kalt ‘Nettstedet’) samt våre datterselskaper, lokale avdelinger og eventuelle tilknyttede enheter.

Disse Vilkårene, sammen med Personvernerklæringen vår, utgjør en brukeravtale (’Avtale’) som skal regulere din bruk av Nettstedet. Hvis du ikke er innforstått med disse Vilkårene eller noen del av dem, må du forlate Nettstedet og ikke lenger bruke det. Ved å fortsette å bruke Nettstedet, godtar du å være bundet av disse Vilkårene i sin helhet.

Tjenester

Nettstedet gir gratis tilgang til informasjon, nyheter og annet innhold relatert til gambling-industrien, nettbaserte kasinoer og kasinospill. Alt innhold på Nettstedet er kun til informasjonsformål. Vi er ikke noen operatør eller leverandør av gamblingtjenester og ikke heller kontrolleres av en slik person. Nettstedet vårt er ikke involvert i å gjennomføre eller tilrettelegge for pengespillrelaterte transaksjoner.

Tilgang for mindreårige

Du må være minst 18 år gammel for å få tilgang til Nettstedet. Ved å bruke Nettstedet bekrefter du at du er myndig. Å besøke Nettstedet av mindreårige og personer som skjuler sin alder er forbudt og vil bli ansett som et brudd på disse Vilkårene.

Åndsverk

Nettstedet og alt dets innhold og materiale som er tilgjengelig på Nettstedet, herunder dets visuelle utforming, tekster, handelsnavn, logotyper, ikoner, grafikk, bilder og programvare (‘Innholdet’) er vår opphavsrettsbeskyttede eiendom eller eiendommen til våre lisensgivere og/eller lisenshavere. Alle varemerker, servicemerker, varenavn samt vår særegne stil og design eies av oss eller av våre lisensgivere hhv. lisenshavere.

Intet Innhold på Nettstedet eller i disse Brukervilkårene innebærer noen lisens eller rett for brukerne eller andre personer til å benytte det i kommersiell sammenheng. Både Nettstedet og dets Innhold er kun egnet til privat bruk. Enhver utnyttelse av Nettstedet til forretningsmessige formål, i hvilken form som helst, er forbudt. Manglende overholdelse av Vilkårene skal anses som et brudd på opphavsretten.


Fraskrivelse av garantier

Innholdet leveres ‘SOM DET ER’. Vi gir deg som bruker ingen garantier, erklæringer eller forsikring av noe slag vedrørende Nettstedets innhold, verken uttrykkelige eller underforståtte, og fraskriver oss alt ansvar i den forbindelse. Blant annet garanterer vi ikke at Innholdet vil være egnet til et bestemt formål og/eller vil sikre korrekte, nøyaktige og fullstendige resultater, og at det ikke krenker noens opphavsrett. Det samme gjelder for andre nettsider som er koblet eller på en annen måte knyttet til Nettstedet vårt. Vi påtar oss intet ansvar for pålitelighet og uavbrutt feilfri funksjon av Nettstedet og som følge ikke kan sikre at alle mulige feil på Nettstedet vil bli rettet, og at samtlige nettverk og/eller servere som gjør Innholdet tilgjengelig er frie for virus o.a. skadelige komponenter. Ingenting på Nettstedet bør betraktes som råd eller anbefaling fra oss. 

Dine forpliktelser

Du må sørge for å overholde gjeldende lover i ditt land/område før du går i gang med å bruke tjenestene våre, bl.a. må du være myndig og ikke begrenset i rettigheter i ditt rettsområde, når du logger på og benytter Nettstedet eller på en annen nettside som er knyttet til oss.

Du må utelukkende bruke Nettstedet og dets Innhold til dine personlige formål, med tanke på de tilsvarende bestemmelsene i avsnittet Åndsverk.

Skadeserstatning

Herved samtykker du i å holde oss fullstendig skadesløs mot eventuelle tap, skader, omkostninger og utgifter (inkludert, men ikke begrenset til rettslige kostnader o.l. utgifter knyttet til skadesløshet, herunder evt. erstatningsansvar og tjenester fra juridisk rådgiver) som har blitt påført deg eller en tredjepart og som er forårsaket eller på noen måte er et resultat av at du har brutt noe krav eller noen bestemmelse i disse Vilkårene.

Ansvarsbegrensning

Du forstår og erkjenner at vi, herunder våre ansatte, ansvarshavende, direktører, agenter, representanter, aksjonærer, tilknyttede selskaper/partnere, datterselskaper m.fl. ikke er ansvarlige for din bruk av Nettstedet og derfor samtykker i å holde oss skadesløs mot ethvert tap, ansvar eller krav samt alle kostnader og utgifter som kan oppstå som følge av eller i forbindelse med bruken av Innholdet, inkludert men ikke begrenset til: (a) mislykket, ufullkommen, feilaktig eller forsinket overføring av data; (b) enhver skade forårsaket eller på noen måte knyttet til bruken av lenkene til eksterne nettsider som finnes på Nettstedet; (c) enhver form for skader, tap, kostnader osv. som skyldes bruken av Nettstedet vårt; (d) enhver form for funksjonsfeil utløst av hendelser utenfor vår kontroll, som har medført problemer med (dårlig, utidig, ufullstendig eller forvrengt) levering av tekstmateriale. I tillegg påtar du deg alt ansvar for eventuelle søksmål, påstander og rettslige krav, inkl. de som innebærer utgifter til betaling av juridiske rådgivere og advokattjenester, som kan reises mot oss på grunn av at du misbruker Nettstedet eller bruker det i strid med disse Vilkårene.

Eksterne lenker

Vi kan ha etablert partnerskap med tredjeparter som gjør at du kan få tilgang til deres nettsider direkte fra Nettstedet vårt via de såkalte eksterne linker. Disse koblingene publiseres bare for din informasjon. Du forstår og erkjenner at din bruk av slike koblinger til tredjeparts sider og deres innhold skjer på egen risiko og at du tar fullt ansvar for alle eventuelle skader og kostnader forbundet med dette. Når du havner på andre nettsider ved å følge disse linkene, må du være klar over at vi ikke kontrollerer innhold, regler og produkter på disse sidene og at vi under ingen omstendigheter kan være ansvarlige for bruken av tredjeparts nettsider eller manglende evne til å bruke dem på skikkelig måte.

Gjeldende lov og tvisteløsning

Voldgift. ENHVER TVIST ELLER UENIGHET SOM OPPSTÅR UNDER, SOM FØLGE AV ELLER I FORBINDELSE MED DENNE AVTALEN, SAMT SPØRSMÅL ANGÅENDE TOLKNING ELLER GYLDIGHET AV DENNE AVTALEN, MANGLENDE OVERHOLDELSE, OPPSIGELSE ELLER OPPHØR AV DENNE AVTALEN, SKAL BEHANDLES OG AVGJØRES AV VOLDGIFTSRETTEN I HONGKONG (HONG KONG INTERNATIONAL ARBITRATION CENTRE, HKIAC), MED HJEMMEL I DE TIL ENHVER TID GJELDENDE REGLENE FOR ELEKTRONISK AVGJØRELSE AV KOMMERSIELLE OG ØKONOMISKE RETTSSAKER. STEDET FOR VOLDGIFT SKAL VÆRE HONGKONG OG VOLDGIFTSDOMMERNE SKAL UTNEVNES AV HKIAC. VOLDGIFTSRETTENS SAMMENSETNING SKAL BESTÅ AV TRE (3) VOLDGIFTSMENN. DU OG VI AVSTÅR UTTRYKKELIG FRA AT TVISTEN SKAL BEHANDLES AV EN JURY. OPPDAGELSE SAMT KLAGE- OG ANKERETTEN I VOLDGIFTSSAKER ER I UTGANGSPUNKTET MER BEGRENSET ENN VED ORDINÆR RETTERGANG, DA TVISTENE KAN LØSES FOR LUKKEDE DØRER, OG ALLE ANDRE RETTIGHETER SOM MAN HAR I ORDINÆR DOMSTOL ER GENERELT SETT IKKE TILGJENGELIGE VED VOLDGIFT. BÅDE DU OG VI ER ENIGE OM Å IKKE REISE GRUPPESØKSMÅL ELLER DELTA I GRUPPESØKSMÅL SOM FREMMES IFM. DET SOM STÅR I DENNE AVTALEN. DU SAMTYKKER VIDERE I Å IKKE MØTE I RETTEN SOM MEDLEM ELLER REPRESENTANT FOR EN GRUPPE, NÅR DET GJELDER HVILKE SOM HELST KRAV ELLER KLAGER MOT OSS, OG I Å IKKE UTØVE DIN RETT TIL Å KONSOLIDERE VOLDGIFTSKRAV/PÅSTANDER MED SLIKE FRA ANDRE FORDRINGSHAVERE ELLER VED Å SØKE KONSOLIDERING AV FLERE KRAV/PÅSTANDER MOT OSS. TIL TROSS FOR DET SOM ER FASTSATT I LOVEN, SKAL INGEN VOLDGIFTSDOMSTOL HA RETT TIL Å BØTELEGGE OSS ELLER KREVE NOEN SKADESERSTATNING FRA OSS, SÅFREMT DETTE ER I STRID MED DENNE AVTALEN.

Lovvalg. Denne Avtalen samt alle krav eller søksmål som kan oppstå fra, være forbundet med eller på noen måte relatert til denne Avtalen (i kraft av en kontrakt, reglement eller lovbestemmelse) såvel som tolkning, gjennomføring eller oppfyllelse av denne Avtalen (herunder alle eventuelle krav og søksmål i forbindelse med erklæringer og/eller garantier som følger av eller står i tilknytning til denne Avtalen eller som har ført til inngåelse av den) er underlagt den til enhver tid gjeldende lovgivningen i Caymanøyene, blant annet deres foreldelsesregler. Du erkjenner, forstår og godtar herved at FNs Konvensjon om kontrakter for internasjonale løsørekjøp ikke gjelder for disse Vilkårene.


Kontaktinfo

Hvis du har spørsmål, kommentarer eller ønsker i forbindelse med disse vilkårene, ta gjerne kontakt med oss på toppcasinonorge.com.

Disse vilkårene ble sist oppdatert 11. april 2022.

Til toppen igjen